Aktuality

Detva blahoželá Igorovi Kovačovičovi, zakladateľovi Folklórnych slávností pod Poľanou

Igor Kovačovič je známym slovenským choreografom a dlhoročným kultúrno-osvetovým pracovníkom. Má rád Slovensko – svoju rodnú krajinu, rodnú reč, ľudí aj dedičstvo svojich predkov. Ctí si tieto hodnoty a vedie k tomu aj iných. Je to človek nesmierne pracovitý, precízny, všestranný, zanietený, obetavý a srdečný. S uznaním sa o ňom vyjadrujú najmä ľudia z oblasti kultúry: osvetári, riaditelia kultúrnych zriadení, starostovia, matičiari, vedúci i členovia folklórnych súborov a skupín a mnohí iní.

Folklórne slávnosti pod Poľanou si vážia Igora Kovačoviča a jeho spätosť s Detvou. Za mimoriadne zásluhy a vzťah k Detve mu Detvania pred časom udelili i čestné občianstvo mesta Detva.

Igor Kovačovič 24. apríla 2018 oslávil svoje významné životné jubileum. Oslávencovi sa patrí poďakovať za všetko, čo urobil pre Detvu a Folklórne slávnosti pod Poľanou od roku 1966 až podnes:
– ako zakladateľ festivalu a uznávaná autorita
– ako dlhoročný hlavný organizátor vo funkcii predsedu Prípravného výboru, Organizačného výboru, predsedu a podpredsedu Programovej rady
– ako tvorca mnohých programových koncepcií, dokumentov, podnetných návrhov
– ako mimoriadne aktívny, všestranný a najdlhšie pôsobiaci člen Programovej rady tohto podujatia
– ako uznávaný autor, pripravovateľ a režisér desiatok úspešných programov
– ako spolupripravovateľ jedinečných gramoalbumov hudobnej a piesňovej kultúry regiónov stredného Slovenska, spoluautor publikácie Podpoľanie – tradície a súčasnosť
– ako odborník folklorista, choreograf, kultúrnoosvetový pracovník i v úlohe učiteľa, šíriteľa, výskumníka, hodnotiteľa, odborného poradcu a tak ďalej.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve oslávencovi na tohtoročnom 53. ročníku ako prejav vďaky a uznania venujú samostatný program a okrem toho uvedú i program jubilujúceho súboru Partizán, ktorého oslávenec je dlhoročným choreografom a umeleckým vedúcim.

Poďakovanie patrí i rodine jubilanta, najmä manželke Eve za podporu jeho snažení a poslania pri uchovávaní kultúrneho dedičstva.

Detva a široká folklórna rodina organizátorov a priaznivcov detvianskych slávností pánovi Igorovi Kovačovičovi k jeho jubileu srdečne blahoželajú a do ďalšieho žitia prajú hlavne veľa zdravia, lásky, spokojnosti a ešte veľa tvorivého elánu. Nech sú jeho kroky a roky naplnené ozajstným šťastím.

Zdroj: http://www.dtinfo.sk/detva-blahozela-igorovi-kovacicovi-zakladatelovi-fsp/

Text: Anna Ostrihoňová, Predsedníčka Programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

Oznam a prosba pre všetkých bývalých aj súčasných členov súboru!

                 Vážení priatelia, bývalí i súčasní členovia folklórneho súboru Partizán,

prijmite srdečné pozdravy s prianím dobrého zdravia a pokoja vo Vašom súčasnom žití. Folklórny súbor Partizán sa chystá koncom  septembra  2018 osláviť 60. rokov svojho pravidelného pôsobenia vo folklórnom hnutí na Slovensku programom                                     „ Letokruhy nášho času “.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      V rámci prípravy konkrétnych podmienok potrebných pre pripomenutie tohto vzácneho  jubilea, vedenie súboru navrhuje vydať osobitnú publikáciu, ktorá bude aj po rokoch mnohým pripomínať ich cestu spojenú so životom  súboru od jeho vzniku v rôznych obdobiach. Nakoľko si veľmi vážime každého jedného člena súboru, ktorý prežil čas svojho života  pri  obdobiach tvorby i verejného účinkovania súboru na Slovensku i pri reprezentácii  v zahraničí, rozhodli sme sa požiadať Vás o napísanie Vášho príspevku do tejto pamätnice v rozsahu podľa Vášho uváženia.

Ak sa rozhodnete nám k nášmu 60-ročnému jubileu napísať Váš pohľad na súbor Partizán, na jeho  tvorbu i interpretačnú úroveň, na Váš osobný vzťah a spomienky na spoločne prežité chvíle v súbore, ktoré sa počas rokov stali Vašou súčasťou, budeme  Vám veľmi povďační.  Samozrejme, že  uvítame aj Vaše želania pre tento i budúci čas pôsobenia  súboru. Váš príspevok  by sme radi od Vás odstali najneskôr do 31.marca 2018 na mailové adresy: ikovacovic@chello.sk, martina.kovacovicova@gmail.com alebo afsbb@afsbb.sk

Za Vaše pochopenie Vám vopred ďakujeme a budeme veľmi radi, keď si nájdete čas a Vaše pohľady na  spoločné chvíle a Váš osobný vzťah k súboru Partizán nám pošlete.

         S úctou                                                                                                                     Igor Kovačovič  v. r.

                                                                                                                                                        vedúci  súboru

 

Partizán smúti

S veľkým žiaľom oznamujeme všetkým bývalým i súčasným členom súboru Partizán, že dňa 1.augusta 2017 od nás do večnosti odišla naša Evka Bullová – Haliarska.

Klaniame sa jej životu s nami, vzdávame jej našu úctu a budeme na našu Evku s láskou spomínať. 

Posledná rozlúčka s našou Evkou sa uskutoční v Banskobystrickom krematóriu, piatok 4. augusta 2017 o 12:00 hod.